Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

05-307 Dobre
ul. Szkolna 3

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 13 grudnia 2018

Klauzula informacyjna monitroing wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

w odniesieniu do stosowanego monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem (adres: ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre, adres e-mail: szkola.dobre@op.pl , numer telefonu: 25 7571179).

 2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna monitroing wizyjny
Data utworzenia:2018-11-20
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:14
Rejestr zmian: