Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

05-307 Dobre
ul. Szkolna 3

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 15 października 2019

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu wizyjnego

Wypis ze statutu Szkoły Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem

Rozdział 5
Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu wizyjnego

 1. 1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki – budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym kamer CCTV.

 1. Monitoringiem wizyjnym objęte są:

 1. wejście główne do szkoły;

 2. wejście zachodnie;

 3. hall przed szatnią,

 4. plac zabaw,

 5. dziedziniec szkoły,

 6. brama wiazdowa ul. Kilińskiego,

 7. wejście do Sali gimnastycznej,

 8. hall przed salą gimnastyczną,

 9. korytarz na pierwszym piętrze budynek C

 10. korytarz na parterze budynek C

 11. korytarz na drugim piętrze budynek C

 12. korytarz przy łaczniku budynków B i C

 1. Urządzenie rejestrujące i monitor znajdują się w sekretariacie szkoły i gabinecie pedagoga.

 2. Monitorowanie wizyjne stanowi środek uzupełniający i wspierający istniejący w szkole system dyżurów oraz obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów.

 3. Do bieżących przeglądów zapisów z kamer szkolnego systemu monitoringu wizyjnego upoważniony jest dyrektor szkoły, sekretarz szkoły, przeszkolony nauczyciel.

 4. O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo dyrektor szkoły.

 1. Zapis ten może być udostępniany:

 1. wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,

 2. pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy,

 3. uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych,

 4. rodzicom ucznia, poszkodowanego jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań wychowawczo-opiekuńczych

 1. W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa dyrektor szkoły udostępnia zapis monitoringu funkcjonariuszom policji, prokuratury lub sądu.

 2. Zarejestrowane przez system monitoringu niewłaściwe zachowanie ucznia może być podstawą do obniżenia mu oceny z zachowania.

 3. Obraz ze wszystkich kamer jest zapisany i przechowywany przez 30 dni wyłącznie na twardym dysku rejestratora.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu wizyjnego
Data utworzenia:2018-12-14
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:223
Rejestr zmian: