Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

REGULAMIN

                             REGULAMIN   SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU „POMOCNA DŁOŃ”

                                                                działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym    

                                                                          Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem

 

 

                                                                         

 

 

   

                                                      

 

 

                                                                                  Motto:

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                                              Jan Paweł II.


Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).

                                                                                                                      Wstęp

       Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących. Praca w Wolontariacie uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pozwala dzieciom i młodzieży lepiej poznać siebie i własne potrzeby, staje się okazją do realizacji życiowych marzeń, uczy współpracy w grupie. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych, wyeliminowania nadmiaru pobudek egoistycznych. 

        Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.            

        Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

                                                                                                                                            § 1

                                                                                                                        Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.  

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne, opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak i pozarządowe. 

5. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła. 

                                                                                                                                           § 2

                                                                                                                                    Cele Koła

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej szerzenie.

 2. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

 3. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy (niepełnosprawnych, chorych, samotnych), otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

 4. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Nabycie umiejętności rozeznawania konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku (np. praca w świetlicy szkolnej, pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu, pomoc rówieśnicza w trudnych sytuacjach).

 5. Stała współpraca z organizacjami charytatywnymi i włączanie się w akcje prowadzone przez te podmioty.

 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży o charakterze wolontaryjnym, kulturalnym czy społecznym.

 7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

8. Uwrażliwienie na potrzeby małego dziecka  oraz dziecka chorego lub niepełnosprawnego.

9. Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego. Budzenie postawy empatii i wrażliwości, akceptacji i tolerancji innych.

 10. Stworzenie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, wszechstronnego rozwoju osobistego oraz uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych. 

11. Rozpoznawanie i przyswajanie norm i zasad społecznych.

 12. Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 

                                                                                                                           Cele Koło realizowane są poprzez:

 

 • spotkania, gazetki; 

• współpracę z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami, udział w akcjach organizowanych przez te podmioty za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekunów Koła;  

• włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizacji pozarządowych(fundacji ,stowarzyszeń), instytucji prowadzących działalność charytatywna oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących;

 • pomoc w organizacji imprez szkolnych;

 • współpracę z Samorządem Szkolnym;
                                                                                                                                         § 3

                                                                                                       Członkowie koła - ich prawa i obowiązki

1. Wolontariusze

 a) Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

b) Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna (klasy VII-VIII) respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Koła pisemnej deklaracji i zgody rodziców na działalność w wolontariacie.

 c) Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 d) Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i realizacji obowiązków szkolnych i domowych. 

2. Członkowie Koła mają obowiązek:

 a) Dążyć do urzeczywistnienia w sobie postawy wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga.

 b) Systematycznie uczestniczyć w działaniach Koła, brać udział w zebraniach i troszczyć się o rozwój Koła.

c) Aktywnie realizować cele Wolontariatu i być przykładem dla innych.

 d) Odpowiedzialnie podchodzić do powierzanych mu zadań i dotrzymywać danego słowa.

 e) Dbać o mienie powierzone mu podczas pracy. 

 f) Podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzanych zadań i czynności.

 g) Przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła oraz innych zasad i regulaminów wynikających z podejmowanych działań.

 h) Wykazywać się szacunkiem dla innych, respektować polecenia opiekunów i nauczycieli oraz innych osób związanych z działaniami wolontaryjnymi.

 i) Być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje.

 j) Zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych.

 k) Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 3. Członek Koła ma prawo:

 a) Zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując własne umiejętności i doświadczenie.  

b) Uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt. 

c) Uzyskać wsparcie w podejmowanej działalności od opiekuna i innych nauczycieli.

 4. Członkostwo w Kole ustaje przez:

 a) Ukończenie lub zmianę szkoły.

 b) Dobrowolną rezygnacje z pracy na rzecz wolontariatu - po uprzedzeniu opiekuna Koła. 

c) Usunięcie z Koła, kiedy uczeń nie wykaże się odpowiednim zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub nie przestrzega zasad regulaminu.

                                                                                                                                            § 4

                                                                                                               System nagradzania wolontariuszy

1. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

2. Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego przez opiekuna Koła;

 b) wyrażenie uznania słownego przez Dyrektora Szkoły; 

c) wręczenie dyplomu uznania, listu gratulacyjnego do rodziców; 

 3. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć przyznane dodatkowe punkty z zachowania na koniec każdego półrocza. (wg. Karty Wolontariusza i opinii opiekuna Koła)

 4. Uczeń, który nie jest wolontariuszem a bierze aktywny udział w zbiórkach i akcjach charytatywnych może otrzymać dodatkowe punkty z zachowania na koniec każdego półrocza.

 5. Wszystkie działania podejmowane przez wolontariusza zostają potwierdzone przez opiekuna lub innego nauczyciela poprzez odpowiedni opis i czytelny podpis.

 6. Uczniowie otrzymują wpis na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej i Świadectwie Promocyjnym o działalności na rzecz Wolontariatu. Wpis otrzymuje wolontariusz, który przynajmniej przez  rok aktywnie pracował na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i brał czynny udział w akcjach charytatywnych.
                                                                                                                                          § 5

                                                                                                  Organizacja Szkolnego Koła Wolontariatu

1. Do zadań opiekuna należy: 

a) Promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja.

 b) Planowanie kierunków działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając  konkretne potrzeby i realne możliwości.

 c) Nadzorowanie pracy wolontariuszy i działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.

 d) Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami.

 e) Inspirowanie członków do podejmowania działań.

 f) Reprezentowanie Koła na forum Rady Pedagogicznej.

 g) Stały kontakt z Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie. 

h) Proponowanie zmian regulaminu Koła.

 i) Rozwiązywanie trudnych sytuacji.

 j) Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła (po każdym półroczu).

 2. Koło dokumentuje swoją działalność poprzez: 

a) Wpisy na stronie www szkoły. 

 b)Sprawozdania z przeprowadzanych akcji.

 3. Koło posługuje się dokumentami:

 a) Umowa wolontariacka – deklaracja przystąpienia.

 b) Zgoda rodziców na udział dziecka w pracach wolontariatu.

 c) Kartę Wolontariusza (dokumentowanie pracy wolontariuszy).

d) Kodeks etyczny

 4. Członkowie Koła oraz opiekunowie współpracują z Radą Pedagogiczną.

 5. Koło aktywnie współpracuje z Samorządem Szkolnym. 

6. Koło bierze udział w akcjach ogólnopolskich tylko za zgodą Dyrektora Szkoły                                                                                                                                              § 6

                                                                                                                                           Nazwa 

 1. Nazwa Koła działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  Szkole Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem brzmi: Szkolne Koło Wolontariatu „POMOCNA DŁOŃ”.

 

                                                                                                                                             § 7

                                                                                                                        Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.